Bảng hiển thị phụ HRAM-208

Liên hệ 0907080979

Mã SP: HRAM-208
2 dòng 16 ký tự hiển thị LCD
Mỗi SK-5235 là cá nhân giám sát của SK-5208 FACP
Lên đến 6 mỗi SK-5208 FACP

Thông tin chi tiết

  • 2 dòng 16 ký tự hiển thị LCD
  • Chỉ ra sự cố, cảnh báo, kiểm soát, và hệ thống điều kiện trạng với đèn LED và màn hình LCD
  • Mỗi SK-5235 là cá nhân giám sát của SK-5208 FACP
  • Lên đến 6 mỗi SK-5208 FACP
  • Hoạt động và sự xuất hiện so sánh với bảng điều khiển là on-board người báo cáo
  • Có thể được nối lên đến 1500 ft từ tàu chính FACP điều hành OPR với SK-5235, phím này có thể được sử dụng để thực hiện các hoạt động của người dùng, nhưng sẽ không mở cửa bảng điều khiển.