Đầu Bơm PENTAX HP

Liên hệ 0907080979

Mã SP: Pentax HP
Lưu lượng Q(m3/h): 80 – 400
Cột áp H(m): 35 – 410
Lưu lượng Q(m3/h): 25 – 275
Cột áp      H(m):      17 – 350

Thông tin chi tiết
Thông số hiệu suất đầu bơm nước Pentax HP
Nhanh tua:
Lưu lượng Q(m3/h): 80 – 400
Cột áp      H(m):      35 – 410
Thường tua:
Lưu lượng Q(m3/h): 25 – 275
Cột áp      H(m):      17 – 350

Bảng vẽ kỹ thuật đầu bơm Pentax HP

Đường đặc tính đầu bơm Pentax HP nhanh tua.


Đường đặc tính đầu bơm Pentax HP ở chế độ thường tua